loader image

Prezentarea Departamentului de Calculatoare

Înființarea Departamentului de Calculatoare permite o mai bună coordonare a activității didactice și de cercetare în domeniul științei și ingineriei calculatoarelor. Strategia departamentului vizează în mod consecvent actualizarea planurilor de învățământ și a programelor analitice, în concordanță cu evoluția domeniului pe plan mondial și cu solicitările pieței forței de muncă, precum și desfășurarea unei activități de cercetare științifică performante.

Începând cu anul universitar 2005-2006, în baza acordului de la Bologna, procesul didactic a fost restructurat pe un ciclu de bază de 4 ani, în cadrul domeniului de studii universitare Calculatoare și tehnologia informației, un ciclu de studii de masterat de 2 ani și un program de studii doctorale de 3 ani.


Programe de studiu de licență

Departamentul de Calculatoare organizează două programe de studiu de licență: Calculatoare, respectiv Tehnologia informației. Aceste programe sunt organizate pe 8 semestre a câte 14 săptămâni, în medie cu 27 ore de curs și de aplicații pe săptămână. Ele conțin discipline fundamentale, de pregătire inginerească în domeniu și de specialitate, dar și discipline complementare. Pentru cele două programe de studiu primii trei ani formează un trunchi comun. Admiterea se dă pe domeniu, împărțirea pe specializări făcându-se la trecerea în anul IV, pe baza rezultatelor școlare din primii trei ani. Discipline comune sunt și în anul IV, astfel că planurile de învățământ la cele două specializări se suprapun în proporție de 70-75%.

Programele de studiu funcționează începând cu anul universitar 2005-2006, odată cu trecerea la procesul Bologna, iar ultima reacreditare a avut loc în anul 2015. Prin structură și conținut, programele permit cooperări cu alte programe de studiu de licență din spațiul Bologna, precum și schimbul de studenți și cadre didactice.

Misiunea acestor programe de studiu care se întind pe o durată de 4 ani este aceea de a forma specialiști cu mare competență în domeniul sistemelor de calcul, al sistemelor bazate pe calculatoare încorporate și al tehnologiilor axate pe informație. Prin planurile de învățământ propuse se vizează o pregătire inginerească temeinică, care să acopere atât partea hardware cât și cea a ingineriei programării și să permită abordarea unor problematici specifice, dar și a unora cu un caracter interdisciplinar.

Calculatoare

Programul de studiu Calculatoare asigură viitorilor ingineri o pregătire temeinică ce acoperă o arie vastă din domeniul științei și ingineriei calculatoarelor, cum ar fi arhitectura și structura calculatoarelor, proiectarea sistemelor cu microprocesor sau algoritmi și tehnici de programare pentru dezvoltarea de aplicații software. Pornind de la elemente fundamentale de matematică, fizică și bazele electronicii, programul de studii oferă, pe de o parte, cunoștințe de specialitate privind analiza și proiectarea sistemelor digitale, arhitectura calculatoarelor sau proiectarea cu microprocesoare și, pe de altă parte, cunoștințe de programare, algoritmi și structuri de date, tehnici de modelare și simulare, baze de date, programarea sistemelor distribuite și a aplicațiilor de timp real, tehnici de prelucrare a imaginilor, tehnici de proiectare și testare a circuitelor VLSI etc. De asemenea, programul oferă cunoștințe complementare de limbă engleză, economie și marketing.

Tehnologia informației

Programul de studiu Tehnologia informației asigură viitorilor ingineri o pregătire temeinică ce acoperă o arie tematică largă din domeniul calculatoarelor și tehnologiei informației, cu accent pe tehnicile de inginerie a programării pentru dezvoltarea de aplicații complexe. Pornind de la elemente fundamentale de matematică, fizică sau de programare a calculatoarelor, programul de studii oferă, pe de o parte, cunoștințe de specialitate privind arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, rețele de calculatoare și sisteme distribuite, și pe de altă parte, cunoștințe de programare, algoritmi și structuri de date, tehnici de modelare și simulare, baze de date, algoritmi paraleli și distribuiți, tehnici de prelucrare grafică, programare web, tehnici de regăsire a informațiilor pe web etc. De asemenea, programul oferă cunoștințe complementare de limbă engleză, economie și marketing.

Programe de studiu de masterat

Departamentul de Calculatoare organizează două programe de studiu de masterat: Calculatoare încorporate și Sisteme distribuite și tehnologii web. Aceste programe sunt organizate pe 4 semestre a câte 14 săptămâni, în medie cu 16 ore de curs și de aplicații pe săptămână. Pentru programul Sisteme distribuite și tehnologii web sunt două linii de predare, una în limba română și alta în limba engleză. Semestrul 4 este dedicat în întregime activității de elaborare a lucrării de disertație. În acest semestru, se propune desfășurarea de activități de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor.

Calculatoare încorporate

Programul de studii universitare de masterat Calculatoare încorporate oferă absolvenților de studii universitare de licență, cu o pregătire de bază privind arhitectura sistemelor de calcul și programarea calculatoarelor, cunoștințe aprofundate legate de dezvoltarea de aplicații hardware și software bazate pe calculatoare încorporate. Programul abordează conceptul de internet of things și oferă cunoștințe avansate de proiectare a automatelor complexe, de autotestare și siguranță în funcționare, de fiabilitate și toleranță la defecte, sau cunoștințe privind securitatea sistemelor de calcul, comunicația în rețele de calculatoare încorporate sau în rețele de senzori. De asemenea, programul abordează tehnici avansate de prelucrare grafică și de prelucrare a semnalelor.

Sisteme distribuite și tehnologii web

Programul de studii universitare de masterat Sisteme distribuite și tehnologii web oferă absolvenților de studii universitare de licență, cu o pregătire de bază privind programarea calculatoarelor și proiectarea algoritmilor, cunoștințe aprofundate pe direcția calculului paralel și distribuit, incluzând algoritmi avansați specifici acestei paradigme, proiectarea aplicațiilor distribuite, tehnologii cluster, grid și cloud, tehnici de programare orientată pe servicii, modelarea și estimarea fiabilității sistemelor distribuite, prelucrarea imaginilor și vizualizarea distribuită, precum și analiza și dezvoltarea de sisteme multi-agent. Se vizează o deschidere internațională prin existența unei linii de predare în limba engleză și anume programul de studii Distributed Systems and Web Technologies.