loader image

Admitere Masterat

 1. Informații generale
 2. Procedura de înscriere
 3. Calendar admitere
 4. Număr de locuri
 5. Metoda de selecție

Ultima actualizare: 08.05.2020


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2020 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea la master se va realiza online, iar proba de interviu va susținută folosind platformele optimizate deja la nivelul facultății/universității.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2020-2021.


Procedura de înscriere

Pentru a te înscrie la programele de studii de masterat din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare trebuie să urmezi doar doi pași:

 1. Înscrie-te online la  la o adresă web care va fi anunțată înaintea începerii perioadei de înscriere.
  Dacă din diverse motive nu poți să faci acest lucru, nu este nicio problemă, vei putea completa formularul online la facultate.
 2. Te așteptăm apoi la comisia de admitere a Facultatății de Automatică și Calculatoare pentru a prezenta dosarul tău de concurs și pentru a finaliza înscrierea!

Calendar admitere

Sesiunea iulie 2020

Calendarul de admitere va fi afișat în săptămânile premergătoare admiterii.


Număr de locuri – sesiunea iulie 2020

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

 • Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Calculatoare încorporate (CI)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

 • Sisteme de control încorporate (SCI)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Sisteme și control automat (SCA)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Systems and Control (SC)
  Capacitatea de școlarizare: 50 locuri

Metoda de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației proba oralǎ constǎ în discuţii pe o temǎ propusǎ de candidat, relevantǎ pentru programele de studiu pentru care a optat. Se urmǎreşte în primul rând verificarea unor cunoştinţe de bazǎ privind Arhitectura sistemelor de calcul şi Programarea calculatoarelor.

Pentru domeniul Ingineria sistemelor proba orală constă din prezentarea și discuții pe o temă de proiect propusă de către candidat din domeniul sistemelor automate și informaticii aplicate, relevantă pentru specializările Sisteme și control automat (Systems and Control) și Sisteme de control încorporate.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).