loader image
 1. Noutăți admitere
 2. Informații generale
 3. Număr de locuri
 4. Metoda de selecție
 5. Acte necesare

1. Noutăți admitere

Înscrierile pentru susţinerea colocviului de admitere: Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, dna secretară Cristina Nagîţ (sau online).

Sesiunea septembrie 2021 – 01.09.2021 – 16.09.2021.

Testul de limbă străină: 17.09.2021, ora 10.00, Catedra de Limbi străine, Corp CH, (Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului), etaj 5 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Colocviul de admitere: 20.09.2021, ora 9.00, Sala de Consiliu a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare sau online (în situații aprobate de comisia de evaluare)https://meet.google.com/byy-yuqc-ixi.

Rezultatele obținute la colocviul de admitere la studiile universitare de doctorat din data de 20.09.2021:

DosarRezultat
DOC_31admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_103admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_137admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_27admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_46admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_25admis – cu frecvență și cu bursă – buget
DOC_29admis – cu frecvență redusă și fără bursă – buget
DOC_11admis – cu frecvență redusă și fără bursă – buget

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu.

Informații suplimentare: https://doctorat.tuiasi.ro/admitere/admitere-2023/


2. Informații generale

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași in calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Ele sunt organizate în cadrul Școlii doctorale și în Consiliile de coordonare a programelor doctorale din facultăți ale IOSUD-TUIASI în două forme:

 • cu frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, in regim cu bursă, sau fără bursă
 • fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, în regim cu taxă

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:

 • program de studii universitare avansate, cu durata de 2 semestre
 • program de cercetare ştiinţfică, cu durata de 4 semestre.

Programul de pregatire universitară avansată se desfăşoară pe baza unui Plan de învăţământ, sub îndrumarea Consiliului de coordonare a programelor doctorale de la Facultatea de Automatică și Calculatoare (CCPD-AC). Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învatamânt cuprinde și modulul de pregatire complementară. Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen.

Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, doctorandul elaborează un Proiect de cercetare științifică. Tema proiectului se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat și cu programele de politică instituțională ale universității.

Promovarea doctorandului în Programul de cercetare științifică se face pe baza susținerii publice a Proiectului de cercetare științifică, în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat în calitate de președinte și din cel puțin alți 2 specialiști cu titlul de doctor și funcție didactică de cel puțin conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II din universitate sau din consorțiul de cercetare.

Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces verbal și se exprimă prin calificative. Calificativele „foarte bine” și „bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un nou proiect. Dacă la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un Certificat de absolvire a programului de pregatire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Pe durata celor 4 semestre din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul va susține un număr de 2 sau 3 rapoarte apreciate cu calificativ. Susținerea este publică în catedra sau echipa de cercetare formata din 3-5 membri cu titlul de doctor iar rezultatul va fi consemnat întru-un proces verbal.

Fiecare ciclu al studiilor universitare de doctorat se desfașoară pe baza unor contracte de studii doctorale, încheiate între doctoranzi, Școala doctorală, reprezentată prin conducătorii de doctorat, și universitate. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregatire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.

În urma parcurgerii programului de pregătire și a tuturor etapelor de finalizare și evaluare a tezei de doctorat, doctorandul obține diploma și titlul de Doctor în domeniul de studii universitare de doctorat pe care l-a parcurs.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu.


3. Număr de locuri

Facultatea
Domeniul
Repartizare 2023 (buget)
Repartizare 2023 (taxă)
Cu frecvență, cu bursă
Cu frecvență, fără bursă
Cu frecvență redusă, fără bursă Cu frecvență redusă
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Calculatoare și tehnologia informației (CTI)
3
2
0
0
Ingineria sistemelor (IS)
3
2
0
0
Total CCPD-AC
6
4
0
0

Studenţii doctoranzi cu bursă sunt încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe perioada determinată, iar bursele alocate sunt dupa cum urmează:

 • anii I și II – 1550 lei/lună;
 • anul III – 1800 lei/lună.

Pentru locurile cu taxă, doctorandul va plăti taxa de școlarizare de 3000 lei/an.

Facilități pentru doctoranzi

 • studenții doctoranzi pot primi și burse private de la companii (actualmente 3 doctoranzi beneficiază de burse doctorale oferite de Automotive Continental);
 • mobilități ERASMUS – stagii de cercetare doctorală la universități din UE (Vienna University of Technology, Ghent University, University of Helsinki, University of Joensuu, University of Sheffield, Eindhoven University of Technology);
 • doctorate în cotutelă cu dublă coordonare (un conducător de doctorat de la AC şi unul dintr-o altă ţară din UE);
 • doctoranzii pot fi angajaţi pe perioadă determinată pe post de asistent la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Domeniu de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației

Conducători:

 • Prof.dr.inf. Mitică Craus (mitica.craus@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Florin Leon (florin.leon@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Vasile-Ion Manta (vasile-ion.manta@academic.tuiasi.ro)

Direcții de cercetare: procesarea imaginilor, grafică digitală, calculatoare cuantice, calcul de înaltă performanță, optimizare combinatorie, data mining, euristici inspirate din natură, inteligență artificială, invățare automată, agenți inteligenți.

Domeniu de doctorat: Ingineria sistemelor

Conducători:

 • Prof.dr.ing. Adrian Burlacu (adrian.burlacu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Constantin-Florin Căruntu (constantin-florin.caruntu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Marius Kloetzer (marius.kloetzer@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Corneliu Lazăr (corneliu.lazar@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Mihaela-Hanako Matcovschi (mihaela-hanako.matcovschi@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Alexandru Onea (alexandru.onea@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Octavian-Cezar Pastravanu (octavian-cezar.pastravanu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Mihail Voicu (mihail.voicu@academic.tuiasi.ro)

Direcții de cercetare: teoria calitativă a dinamicii sistemelor, sisteme cu evenimente discrete, conducerea inteligentă a proceselor, controlul acționărilor electrice, sisteme de control adaptiv și robust, sisteme încorporate, controlul sistemelor auto, sisteme de control digitale, sisteme de control predictiv, sisteme de control cu servoing vizual, sisteme de control al roboților.


4. Metoda de selecție

Consursul de admitere în Școala Doctorală constă din două probe:

 1. Prima probă a concursului de admitere o reprezintă examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
 2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața comisiei de admitere propusă de Consiliul de coordonare a programelor doctorale de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Colocviul de admitere consta din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisie de admitere la studiile universitare de doctorat. La colocviu se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

Admiterea la doctorat se face în ordinea notei finale ce rezultă ca medie aritmetică între nota obținută de către candidați la colocviu și nota de finalizare a studiilor de masterat sau echivalente, în limita locurilor scoase la concurs, dar cu media finală de cel puțin 8.

Informații referitoare la colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2023, sunt disponibile în fișierele: Planificare colocviu, comisii și Tematică și bibliografie, criterii selecție.


5. Acte necesare

Acte necesare pentru inscriere: https://www.tuiasi.ro/doctorat/doctorat-admitere-candidati/

Precizări suplimentare cu privire la adeverința medicală inclusă în dosarul de admitere

Adeverința medicală emisă de medicul de familie (sau, după caz, de medicul specialist) trebuie să includă, în mod explicit, mențiunea: „Nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase” . Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.