loader image

Departamentul de Calculatoare organizează în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației, două programe de studiu de licență: Calculatoare și, respectiv, Tehnologia informației.

Începând cu octombrie 2017, la cele două programe de studii de la licență (Calculatoare și Tehnologia informației) sunt planuri de învățământ noi orientate pe student și adaptate la cerințele pieței muncii.

În primii trei ani de studiu disciplinele de la cele două programe de licență sunt comune, repartizarea la cele două specializări făcându-se înainte de anul IV.

De ce Calculatoare și Tehnologia Informației?

Extrasele fișelor de disciplină pentru disciplinele studiate în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației


Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algebră
Analiză matematică
Bazele informaticii
Educație fizică și sport
Fizică
Grafică asistată de calculator
Limba engleză
Programarea calculatoarelor
Electrotehnică
Limba engleză
Matematici discrete
Matematici speciale
Metode numerice
Proiectare logică
Structuri de date
Educație fizică și sport

Anul al II-lea

Semestrul ISemestrul al II-lea
Statistică şi prelucrarea datelorProiectarea algoritmilor
Dispozitive electronice şi electronică analogicăArhitectura calculatoarelor
Electronică digitală Sisteme de operare
Teoria sistemelor Paradigme de programare
Programare orientată pe obiecte Proiectarea sistemelor digitale
Programare în limbaj de asamblareProiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
Limba engleză (Redactarea documentaţiei tehnice)Cultură şi civilizaţie europeană
Educație fizică și sport Educație fizică și sport

Anul al III-lea

Semestrul ISemestrul al II-lea
Achiziţia şi prelucrarea datelor Economie
Achiziţia şi prelucrarea datelor – proiectIngineria programării
Baze de date Limbaje formale şi translatoare
Baze de date – proiectPractică de domeniu
Modelare şi simularePractică de specialitate
Modelare şi simulare – proiect Programare web
Prelucrarea imaginilor Sisteme cu microprocesoare
Prelucrarea imaginilor – proiectSisteme de prelucrare grafică
Reţele de calculatoare Sisteme distribuite
Reţele de calculatoare – proiect
Structura şi organizarea calculatoarelor
Structura şi organizarea calculatoarelor – proiect

Anul al IV-lea – Calculatoare

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli şi distribuiţiSisteme tolerante la defecte
Inteligenţă artificialăSisteme multimedia
Testarea sistemelor de calcul Marketing
Sisteme de timp real Practică pentru proiectul de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă IElaborarea proiectului de diplomă
Structuri multiprocesor Circuite VLSI
Arhitecturi de calcul avansate Sisteme de intrare – ieşire
Sisteme încorporate Criptografie şi securitatea datelor
Proiectarea reţelelor de calculatoareProiectarea bazelor de date
Structuri hardware reconfigurabileDispozitive de calcul mobile
Sisteme de operare avansateRegăsirea informaţiei

Anul al IV-lea – Tehnologia informației

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli și distribuițiÎnvățare automată
Inteligență artificialăExtragerea cunoștințelor din baze de date
Managementul proiectelor software Marketing
Programare orientată pe servicii Practică pentru proiectul de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă Elaborarea proiectului de diplomă
Proiectarea interfețelor utilizator Securitate informațională
Proiectarea aplicațiilor webInteracțiunea om – calculator
Evaluarea performanțelorComerț electronic
Sisteme de operare avansate Proiectarea bazelor de date
Programarea dispozitivelor mobileSisteme de vedere artificială
Vizualizarea datelorSisteme inteligente

Serii de predare

Calculatoare

Seria 2022-2026Seria 2021-2025Seria 2020-2024Seria 2019-2023Seria 2018-2022

Tehnologia informației

Seria 2022-2026Seria 2021-2025Seria 2020-2024Seria 2019-2023Seria 2018-2022

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale – Calculatoare

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații.
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Îmbunătățirea performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea sistemelor inteligente.

Competențe transversale – Calculatoare

 • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.
 • Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate.
 • Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională.

Competențe profesionale – Tehnologia informației

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații.
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Proiectarea și integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii și medii de programare.
 • Întreținerea și exploatarea sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Utilizarea sistemelor inteligente.

Competențe transversale – Tehnologia informației

 • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.
 • Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate.
 • Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Asistent de cercetare în calculatoare (215237)
 • Asistent de cercetare în informatică (214918)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)