loader image

Automatică și Informatică Aplicată – specializare care face parte din domeniul Ingineria sistemelor (IS), un domeniu interdisciplinar al ştiinţei şi tehnologiei, ce vizează dezvoltarea şi implementarea integrată, într-o concepţie sistemică, a echipamentelor, sistemelor de control şi de comunicaţii destinate conducerii proceselor în diferite sectoare de activitate: ştiinţifică, tehnică şi economică.

De ce Automatică și Informatică Aplicată?

Programul de studii universitare de licență Automatică şi Informatică Aplicată asigură pregătirea de bază pentru viitorii ingineri automatişti, prin transmiterea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care să le permită acestora să realizeze:

 • analiza, identificarea şi modelarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de control automat;
 • implementarea în hardware și software a algoritmilor de conducere a proceselor;
 • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice din diferite domenii de activitate.

Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algebră liniară și geometrie analiticăProgramarea calculatoarelor I
Analiză matematicăEcuații diferențiale și calcul operațional
Informatică aplicatăCircuite electronice analogice
FizicăElectrotehnică
Logică computaționalăMecanică
Grafică asistată de calculatorEconomie
SportSport
Politici economice, științifice și culturale ale UE
Limba engleză

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Analiza și sinteza dispozitivelor numericeIntroducere în automatică
Programarea calculatoarelor IIStructuri de date și algoritmi
Matematici specialeAutomate și microprogramare
Metode numericeTehnici de optimizare
Electronică digitalăStatistică și prelucrarea datelor
Modelarea sistemelor fiziceMăsurări și traductoare
Limba englezăLimba engleză
Sport

Anul III

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Teoria sistemelorSisteme cu evenimente discrete
Sisteme cu microprocesoareIdentificarea sistemelor
Sisteme automate cu eșantionareArhitecturi de calculatoare
Măsurări și instrumentațieRobotică
Limba englezăDiscipline opționale A
Discipline opționale ASenzori și traductoare
Echipamente hidropneumaticeEchipamente și structuri de reglare automată
Mașini și acționări electriceEchipamente și structuri de reglare automată – proiect
Discipline opționale IADiscipline opționale IA
Programare independentă de platformăProcesoare numerice de semnal
Ingineria sistemelor de programeProiectarea cu microcontrolere și circuite configurabile
Programare independentă de platformă – proiect
Discipline opționale AIA
Sisteme automate cu eșantionare – proiect
Practică de domeniu – 90 de ore – la sfârșitul semestrului al II-lea 
Practică de specialitate – 90 de ore – la sfârșitul semestrului al II-lea 

Anul IV

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Ingineria reglării automateComunicații în sisteme de conducere
Transmisia datelor – Controlul la distanță al proceselor Management
Programarea aplicațiilor de timp real Elaborarea proiectului de diplomă
Documentarea și elaborarea lucrărilor tehnico-științifice Discipline opţionale (A)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă Fabricație asistată de calculator
Discipline opţionale (A) Sisteme adaptive și robuste
Sisteme de conducere a roboților Strategii de planificare a roboţilor mobili
Sisteme de vedere artificială Discipline opţionale (IA)
Conducerea proceselor tehnologice Rețele neuronale și logică fuzzy
Discipline opţionale (IA) Sisteme de inteligență artificială distribuite
Rețele de calculatoare Aplicații internet
Sisteme bazate pe cunoaștere Discipline opţionale (AIA)
Sisteme de așteptare și aplicații Ingineria reglării automate – proiect
Programarea aplicațiilor de timp real – proiect
Sisteme bazate pe cunoaștere – proiect


Serii de predare

Seria 2020-2024 Seria 2019-2023 Seria 2018-2022 Seria 2017-2021

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor.
 • Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată.
 • Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automată, utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate.
 • Aplicarea de cunoștințe de legislație, economie, marketing, afaceri si asigurare a calității, în contexte economice și manageriale.
 • Integrarea cunoștințelor și tehnicilor de control automat, prelucrarea informațiilor și comunicații în cadrul sistemelor de control în rețea.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (215202)
 • Asistent de cercetare în automatică (215240)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)