loader image

Automatică și Informatică Aplicată – este principala specializare în România din domeniul Ingineria Sistemelor (IS), un domeniu interdisciplinar al ştiinţei şi tehnologiei, ce vizează dezvoltarea şi implementarea integrată, într-o concepţie sistemică, a echipamentelor, sistemelor de control şi de comunicaţii destinate conducerii proceselor în diferite sectoare de activitate: ştiinţifică, tehnică şi economică.

Pentru a explora conceptele și vasta arie de activitate a domeniului Ingineriei Sistemelor, vizitați pagina organizației International Council of Systems Engineering (INCOSE).

De ce Automatică și Informatică Aplicată?

Programul de studii universitare de licență Automatică şi Informatică Aplicată asigură pregătirea de bază pentru viitorii ingineri automatişti, prin transmiterea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care să le permită acestora să realizeze:

 • analiza, identificarea şi modelarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de control automat;
 • implementarea în hardware și software a algoritmilor de conducere a proceselor;
 • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice din diferite domenii de activitate.

Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algebră liniară și geometrie analiticăProgramarea calculatoarelor I
Analiză matematicăEcuații diferențiale și calcul operațional
Informatică aplicatăCircuite electronice analogice
FizicăElectrotehnică
Logică computaționalăMecanică
Grafică asistată de calculatorEconomie
SportSport
Limba engleză

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Analiza și sinteza dispozitivelor numericeIntroducere în automatică
Programarea calculatoarelor IIStructuri de date și algoritmi
Matematici specialeAutomate și microprogramare
Metode numericeTehnici de optimizare
Electronică digitalăStatistică și prelucrarea datelor
Modelarea sistemelor fiziceMăsurări și traductoare
Limba englezăLimba engleză
Sport

Anul III

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Teoria sistemelorRobotică
Sisteme cu microprocesoareSisteme cu evenimente discrete
Sisteme automate cu eșantionareIdentificarea sistemelor
Baze de dateArhitecturi de calculatoare
Limba englezăDiscipline opționale A
Discipline opționale ASisteme de vedere artificială
Mașini și acționări electrice Sisteme de achiziție și interfețe de proces
Echipamente hidropneumatice Sisteme de achiziție și interfețe de proces – proiect
Discipline opționale IADiscipline opționale IA
Ingineria sistemelor de programe Procesoare numerice de semnal
Programare independentă de platformă Microcontrolere – arhitecturi și programare
Programare independentă de platformă – proiect
Discipline opționale AIA
Sisteme automate cu eșantionare – proiect
Practică de domeniu – 90 de ore – la sfârșitul semestrului al II-lea 
Practică de specialitate – 90 de ore – la sfârșitul semestrului al II-lea 

Anul IV

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Ingineria reglării automateComunicații în sisteme de conducere
Transmisia datelorManagement
Programarea aplicațiilor de timp real Elaborarea proiectului de diplomă
Documentarea și elaborarea lucrărilor tehnico-științifice Discipline opţionale (A)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă Sisteme adaptive și robuste
Discipline opţionale (A) Controlul la distanță al proceselor
Sisteme de conducere a roboților Strategii de planificare a roboţilor mobili
Fabricație asistată de calculator Discipline opţionale (IA)
Sisteme distribuite de achiziție, monitorizare și conducereRețele neuronale și logică fuzzy
Discipline opţionale (IA) Sisteme de inteligență artificială distribuite
Rețele de calculatoare Programarea aplicațiilor internet
Sisteme bazate pe cunoaștere Discipline opţionale (AIA)
Sisteme de așteptare și aplicații Ingineria reglării automate – proiect
Programarea aplicațiilor de timp real – proiect
Sisteme bazate pe cunoaștere – proiect

Planuri de învățământ 2023-2024 – serii în curs


Serii de predare

Seria 2023-2027 Seria 2022-2026 Seria 2021-2025 Seria 2020-2024

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor.
 • Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor, tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată.
 • Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automată, utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate.
 • Aplicarea de cunoștințe de legislație, economie, marketing, afaceri si asigurare a calității, în contexte economice și manageriale.
 • Integrarea cunoștințelor și tehnicilor de control automat, prelucrarea informațiilor și comunicații în cadrul sistemelor de control în rețea.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (215202)
 • Asistent de cercetare în automatică (215240)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)